Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 297,
Khánh Hòa: 058
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
326
01-10-22Đà Nẵng: 005,
Quảng Ngãi: 622,
Đắc Nông: 479
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
840
30-09-22Gia Lai: 113,
Ninh Thuận: 156
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
820
29-09-22Bình Định: 167,
Quảng Trị: 677,
Quảng Bình: 635
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
813
28-09-22Đà Nẵng: 429,
Khánh Hòa: 582
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
532
27-09-22Đắc Lắc: 419,
Quảng Nam: 462
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
592
26-09-22TT Huế: 707,
Phú Yên: 341
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
619
25-09-22Kon Tum: 073,
Khánh Hòa: 624
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
888
24-09-22Đà Nẵng: 089,
Quảng Ngãi: 714,
Đắc Nông: 092
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
506
23-09-22Gia Lai: 994,
Ninh Thuận: 160
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
548
22-09-22Bình Định: 142,
Quảng Trị: 066,
Quảng Bình: 904
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
382
21-09-22Đà Nẵng: 766,
Khánh Hòa: 745
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
767
20-09-22Đắc Lắc: 272,
Quảng Nam: 231
Trúng Quảng Nam575
19-09-22TT Huế: 273,
Phú Yên: 494
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
674
18-09-22Kon Tum: 186,
Khánh Hòa: 708
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
710
17-09-22Đà Nẵng: 656,
Quảng Ngãi: 859,
Đắc Nông: 609
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
430
16-09-22Gia Lai: 448,
Ninh Thuận: 452
Trúng Ninh Thuận528
15-09-22Bình Định: 612,
Quảng Trị: 861,
Quảng Bình: 855
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
640
14-09-22Đà Nẵng: 551,
Khánh Hòa: 790
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
497
13-09-22Đắc Lắc: 482,
Quảng Nam: 039
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
724
12-09-22TT Huế: 111,
Phú Yên: 829
Trúng Phú Yên791
11-09-22Kon Tum: 411,
Khánh Hòa: 362
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
539
10-09-22Đà Nẵng: 959,
Quảng Ngãi: 600,
Đắc Nông: 167
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
512
09-09-22Gia Lai: 531,
Ninh Thuận: 240
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
786
08-09-22Bình Định: 287,
Quảng Trị: 576,
Quảng Bình: 209
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
467
07-09-22Đà Nẵng: 622,
Khánh Hòa: 239
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
695
06-09-22Đắc Lắc: 485,
Quảng Nam: 768
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
620