Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 861,
Quảng Nam: 046
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
834
27-06-22TT Huế: 784,
Phú Yên: 041
Trúng Phú Yên465
26-06-22Kon Tum: 345,
Khánh Hòa: 786
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
601
25-06-22Đà Nẵng: 301,
Quảng Ngãi: 036,
Đắc Nông: 299
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
695
24-06-22Gia Lai: 319,
Ninh Thuận: 448
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
23-06-22Bình Định: 819,
Quảng Trị: 161,
Quảng Bình: 251
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
352
22-06-22Đà Nẵng: 469,
Khánh Hòa: 153
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
272
21-06-22Đắc Lắc: 690,
Quảng Nam: 744
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
714
20-06-22TT Huế: 899,
Phú Yên: 451
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
19-06-22Kon Tum: 453,
Khánh Hòa: 513
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
624
18-06-22Đà Nẵng: 675,
Quảng Ngãi: 001,
Đắc Nông: 809
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
333
17-06-22Gia Lai: 646,
Ninh Thuận: 977
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
594
16-06-22Bình Định: 588,
Quảng Trị: 986,
Quảng Bình: 246
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
311
15-06-22Đà Nẵng: 235,
Khánh Hòa: 256
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
864
14-06-22Đắc Lắc: 690,
Quảng Nam: 474
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
621
13-06-22TT Huế: 136,
Phú Yên: 703
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
611
12-06-22Kon Tum: 541,
Khánh Hòa: 597
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
731
11-06-22Đà Nẵng: 955,
Quảng Ngãi: 240,
Đắc Nông: 366
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
693
10-06-22Gia Lai: 277,
Ninh Thuận: 478
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
672
09-06-22Bình Định: 474,
Quảng Trị: 443,
Quảng Bình: 372
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
714
08-06-22Đà Nẵng: 450,
Khánh Hòa: 074
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
570
07-06-22Đắc Lắc: 704,
Quảng Nam: 757
Trúng Đắc Lắc846
06-06-22TT Huế: 022,
Phú Yên: 222
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
460
05-06-22Kon Tum: 204,
Khánh Hòa: 554
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
538
04-06-22Đà Nẵng: 210,
Quảng Ngãi: 806,
Đắc Nông: 370
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
496
03-06-22Gia Lai: 988,
Ninh Thuận: 492
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
686
02-06-22Bình Định: 705,
Quảng Trị: 212,
Quảng Bình: 257
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
679