Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :29-06-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 861,
Quảng Nam: 046
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
823
27-06-22TT Huế: 272,
Phú Yên: 041
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
561
26-06-22Kon Tum: 345,
Khánh Hòa: 786
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
609
25-06-22Đà Nẵng: 301,
Quảng Ngãi: 036,
Đắc Nông: 934
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
515
24-06-22Gia Lai: 319,
Ninh Thuận: 448
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
746
23-06-22Bình Định: 381,
Quảng Trị: 161,
Quảng Bình: 225
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
581
22-06-22Đà Nẵng: 469,
Khánh Hòa: 153
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
324
21-06-22Đắc Lắc: 690,
Quảng Nam: 744
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
541
20-06-22TT Huế: 899,
Phú Yên: 451
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
702
19-06-22Kon Tum: 453,
Khánh Hòa: 513
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
668
18-06-22Quảng Ngãi: 001,
Đắc Nông: 809,
Đà Nẵng: 675
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
304
17-06-22Gia Lai: 191,
Ninh Thuận: 977
Trúng Ninh Thuận363
16-06-22Bình Định: 588,
Quảng Trị: 986,
Quảng Bình: 971
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
596
15-06-22Đà Nẵng: 235,
Khánh Hòa: 256
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
333
14-06-22Đắc Lắc: 690,
Quảng Nam: 474
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
13-06-22TT Huế: 136,
Phú Yên: 703
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
709
12-06-22Kon Tum: 541,
Khánh Hòa: 597
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
850
11-06-22Đà Nẵng: 955,
Quảng Ngãi: 240,
Đắc Nông: 366
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
614
10-06-22Gia Lai: 277,
Ninh Thuận: 478
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
09-06-22Bình Định: 474,
Quảng Trị: 443,
Quảng Bình: 066
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
437
08-06-22Đà Nẵng: 450,
Khánh Hòa: 074
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
281
07-06-22Đắc Lắc: 704,
Quảng Nam: 923
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
297
06-06-22TT Huế: 022,
Phú Yên: 222
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
872
05-06-22Kon Tum: 204,
Khánh Hòa: 554
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
765
04-06-22Đà Nẵng: 210,
Quảng Ngãi: 806,
Đắc Nông: 370
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
443
03-06-22Gia Lai: 988,
Ninh Thuận: 492
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
523
02-06-22Bình Định: 705,
Quảng Trị: 166,
Quảng Bình: 257
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360