Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 313,
Quảng Nam: 261
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
336
27-06-22TT Huế: 323,
Phú Yên: 950
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
326
26-06-22Kon Tum: 527,
Khánh Hòa: 455
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
377
25-06-22Đà Nẵng: 446,
Quảng Ngãi: 643,
Đắc Nông: 634
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
324
24-06-22Gia Lai: 260,
Ninh Thuận: 932
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
23-06-22Bình Định: 393,
Quảng Trị: 376,
Quảng Bình: 175
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
327
22-06-22Đà Nẵng: 753,
Khánh Hòa: 367
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
340
21-06-22Đắc Lắc: 458,
Quảng Nam: 747
Trúng Quảng Nam365
20-06-22TT Huế: 500,
Phú Yên: 451
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
316
19-06-22Kon Tum: 453,
Khánh Hòa: 399
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
312
18-06-22Đà Nẵng: 172,
Quảng Ngãi: 866,
Đắc Nông: 378
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
321
17-06-22Gia Lai: 312,
Ninh Thuận: 264
Trúng Gia Lai357
16-06-22Bình Định: 223,
Quảng Trị: 515,
Quảng Bình: 532
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
305
15-06-22Đà Nẵng: 168,
Khánh Hòa: 533
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
338
14-06-22Đắc Lắc: 693,
Quảng Nam: 701
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
314
13-06-22TT Huế: 965,
Phú Yên: 166
Trúng TT Huế319
12-06-22Kon Tum: 286,
Khánh Hòa: 242
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
321
11-06-22Đà Nẵng: 420,
Quảng Ngãi: 467,
Đắc Nông: 560
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
337
10-06-22Gia Lai: 169,
Ninh Thuận: 544
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
349
09-06-22Bình Định: 480,
Quảng Trị: 170,
Quảng Bình: 810
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
316
08-06-22Đà Nẵng: 868,
Khánh Hòa: 740
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
350
07-06-22Đắc Lắc: 671,
Quảng Nam: 355
Trúng Quảng Nam374
06-06-22TT Huế: 068,
Phú Yên: 198
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
326
05-06-22Kon Tum: 804,
Khánh Hòa: 667
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
358
04-06-22Đà Nẵng: 210,
Quảng Ngãi: 873,
Đắc Nông: 731
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
330
03-06-22Gia Lai: 792,
Ninh Thuận: 277
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361
02-06-22Bình Định: 727,
Quảng Trị: 306,
Quảng Bình: 963
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342