Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 58
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
214
01-10-22Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 79
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
263
30-09-22Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
275
29-09-22Bình Định: 67,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
28-09-22Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
225
27-09-22Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 62
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
26-09-22TT Huế: 07,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
25-09-22Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
223
24-09-22Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
23-09-22Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
22-09-22Bình Định: 42,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 69
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
264
21-09-22Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
20-09-22Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
19-09-22TT Huế: 73,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
226
18-09-22Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
228
17-09-22Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
16-09-22Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 52
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
227
15-09-22Bình Định: 12,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
14-09-22Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa236
13-09-22Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
247
12-09-22TT Huế: 93,
Phú Yên: 29
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
235
11-09-22Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
10-09-22Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
09-09-22Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
08-09-22Bình Định: 87,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
07-09-22Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
211
06-09-22Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
287