Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 52
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
277
30-01-23TT Huế: 45,
Phú Yên: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
271
29-01-23Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
215
28-01-23Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 68
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
254
27-01-23Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
26-01-23Bình Định: 17,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
239
25-01-23Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
263
24-01-23Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 63
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
23-01-23TT Huế: 19,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
22-01-23Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
272
21-01-23Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
227
20-01-23Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
19-01-23Bình Định: 70,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
245
18-01-23Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 84
Trượt272
17-01-23Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
16-01-23TT Huế: 24,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
259
15-01-23Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
261
14-01-23Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
13-01-23Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
12-01-23Bình Định: 04,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 94
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
11-01-23Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
254
10-01-23Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc271