Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
27-06-22TT Huế: 72,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
26-06-22Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
25-06-22Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
24-06-22Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
23-06-22Bình Định: 19,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
22-06-22Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
262
21-06-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 44
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
20-06-22TT Huế: 99,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
19-06-22Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
18-06-22Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
17-06-22Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
16-06-22Bình Định: 88,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
261
15-06-22Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
287
14-06-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
260
13-06-22TT Huế: 36,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
12-06-22Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
216
11-06-22Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
10-06-22Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 78
Trúng Ninh Thuận271
09-06-22Bình Định: 74,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
234
08-06-22Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng225
07-06-22Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
224
06-06-22TT Huế: 22,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
270
05-06-22Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
268
04-06-22Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
03-06-22Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 92
Trúng Ninh Thuận225
02-06-22Bình Định: 57,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 57
Trúng Quảng Bình271