Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :29-06-22


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
27-06-22TT Huế: 72,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
26-06-22Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
25-06-22Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
230
24-06-22Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
23-06-22Bình Định: 19,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
22-06-22Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
216
21-06-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 44
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
20-06-22TT Huế: 99,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
19-06-22Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
18-06-22Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
285
17-06-22Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
16-06-22Bình Định: 88,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
15-06-22Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
241
14-06-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
13-06-22TT Huế: 36,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
12-06-22Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
11-06-22Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 15
Trúng Quảng Ngãi280
10-06-22Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 78
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
09-06-22Bình Định: 74,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
239
08-06-22Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng236
07-06-22Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc272
06-06-22TT Huế: 22,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
05-06-22Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
04-06-22Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
03-06-22Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
235
02-06-22Bình Định: 05,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241