Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :29-06-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
27-06-22TT Huế: 72,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
26-06-22Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
25-06-22Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
24-06-22Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
23-06-22Bình Định: 19,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
22-06-22Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
234
21-06-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 44
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
20-06-22TT Huế: 99,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
19-06-22Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
296
18-06-22Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
17-06-22Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai231
16-06-22Bình Định: 88,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
15-06-22Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
229
14-06-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
13-06-22TT Huế: 36,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
12-06-22Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
11-06-22Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
269
10-06-22Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 78
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
214
09-06-22Bình Định: 74,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
08-06-22Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
241
07-06-22Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 23
Trúng Quảng Nam247
06-06-22TT Huế: 22,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
231
05-06-22Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
243
04-06-22Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 70
Trúng Đắc Nông261
03-06-22Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
296
02-06-22Bình Định: 05,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
268