Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :03-10-22


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 297,840,
Khánh Hòa: 118,654
Trúng 297 Kon Tum673
01-10-22Đà Nẵng: 005,853,
Quảng Ngãi: 622,771,
Đắc Nông: 479,323
Trúng 005 Đà Nẵng,
Trúng 622 Quảng Ngãi,
Trúng 479 Đắc Nông
796
30-09-22Gia Lai: 113,308,
Ninh Thuận: 156,973
Trúng 113 Gia Lai,
Trúng 156 Ninh Thuận
620
29-09-22Bình Định: 167,317,
Quảng Trị: 677,091,
Quảng Bình: 635,818
Trúng 167 Bình Định,
Trúng 677 Quảng Trị,
Trúng 635 Quảng Bình
451
28-09-22Đà Nẵng: 429,074,
Khánh Hòa: 582,421
Trúng 429 Đà Nẵng,
Trúng 582 Khánh Hòa
713
27-09-22Đắc Lắc: 419,638,
Quảng Nam: 462,631
Trúng 419 Đắc Lắc,
Trúng 462 Quảng Nam
767
26-09-22TT Huế: 707,969,
Phú Yên: 399,969
Trúng 707 TT Huế209
25-09-22Kon Tum: 073,388,
Khánh Hòa: 624,890
Trúng 073 Kon Tum,
Trúng 624 Khánh Hòa
423
24-09-22Đà Nẵng: 089,027,
Quảng Ngãi: 574,303,
Đắc Nông: 214,467
Trúng 089 Đà Nẵng,
Trúng 574 Quảng Ngãi
639
23-09-22Gia Lai: 137,852,
Ninh Thuận: 883,570
Trượt629
22-09-22Bình Định: 142,577,
Quảng Trị: 066,801,
Quảng Bình: 904,292
Trúng 142 Bình Định,
Trúng 066 Quảng Trị,
Trúng 904 Quảng Bình
620
21-09-22Đà Nẵng: 766,682,
Khánh Hòa: 745,707
Trúng 766 Đà Nẵng,
Trúng 745 Khánh Hòa
259
20-09-22Đắc Lắc: 258,297,
Quảng Nam: 868,130
Trúng 258 Đắc Lắc415
19-09-22TT Huế: 273,587,
Phú Yên: 494,690
Trúng 273 TT Huế,
Trúng 494 Phú Yên
433
18-09-22Kon Tum: 186,520,
Khánh Hòa: 708,334
Trúng 186 Kon Tum,
Trúng 708 Khánh Hòa
388
17-09-22Đà Nẵng: 656,120,
Quảng Ngãi: 334,967,
Đắc Nông: 609,274
Trúng 656 Đà Nẵng,
Trúng 609 Đắc Nông
917
16-09-22Gia Lai: 096,506,
Ninh Thuận: 452,135
Trúng 452 Ninh Thuận322
15-09-22Bình Định: 612,842,
Quảng Trị: 861,571,
Quảng Bình: 077,488
Trúng 612 Bình Định,
Trúng 861 Quảng Trị
483
14-09-22Đà Nẵng: 551,740,
Khánh Hòa: 790,867
Trúng 551 Đà Nẵng,
Trúng 790 Khánh Hòa
680
13-09-22Đắc Lắc: 845,342,
Quảng Nam: 039,386
Trúng 039 Quảng Nam505
12-09-22TT Huế: 593,833,
Phú Yên: 829,890
Trúng 593 TT Huế,
Trúng 829 Phú Yên
899
11-09-22Kon Tum: 411,984,
Khánh Hòa: 362,074
Trúng 411 Kon Tum,
Trúng 362 Khánh Hòa
262
10-09-22Đà Nẵng: 959,151,
Quảng Ngãi: 600,285,
Đắc Nông: 167,183
Trúng 959 Đà Nẵng,
Trúng 600 Quảng Ngãi,
Trúng 167 Đắc Nông
444
09-09-22Gia Lai: 531,501,
Ninh Thuận: 394,871
Trúng 531 Gia Lai983
08-09-22Bình Định: 287,101,
Quảng Trị: 576,095,
Quảng Bình: 209,453
Trúng 287 Bình Định,
Trúng 576 Quảng Trị,
Trúng 209 Quảng Bình
611
07-09-22Đà Nẵng: 731,525,
Khánh Hòa: 239,037
Trúng 239 Khánh Hòa316
06-09-22Đắc Lắc: 485,730,
Quảng Nam: 768,160
Trúng 485 Đắc Lắc,
Trúng 768 Quảng Nam
642