Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
29-06-22
28-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4283
27-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7263
26-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề250
25-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8253
24-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề286
23-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4280
22-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề277
21-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề292
20-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0274
19-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4287
18-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0277
17-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4285
16-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt265
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1297
14-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2276
13-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2292
12-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1257
11-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt286
10-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9280
09-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt259
08-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề295
07-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề250
06-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8284
05-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt255
04-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề289
03-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2263
02-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề255