3 Càng Siêu Víp MB: 700.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
01-02-23
31-01-23061Trúng162
30-01-23179Trúng186
29-01-23407Trượt165
28-01-23219Trúng177
27-01-23973Trượt192
26-01-23164Trúng182
25-01-23371Trúng189
20-01-23070Trượt160
19-01-23857Trúng167
18-01-23282Trúng171
17-01-23027Trượt167
16-01-23260Trúng160
15-01-23221Trúng178
14-01-23940Trúng170
13-01-23368Trượt174
12-01-23452Trúng165
11-01-23269Trượt170
10-01-23633Trượt162